My Dienste

My Dienste

Ons het almal ‘n persepsie van die waarheid en dit is juis hierdie persepsie wat ons belewenis en realiteit vorm. Ons persepsies is dikwels negatief en beperk ons om ons volle potensiaal te bereik en ‘n ten volle gelukkige lewe te lei.

 

We act and behave not in accordance with the truth, but according to the truth as we perceive and believe it to be.

 

Hierdie beginsels wat ons tydens sessies hanteer sal jou help om jou negatiewe en beperkende denkpatrone te identifiseer. Jy sal eenvoudige en praktiese tegnieke ontdek en leer om jou denke te herprogrammeer sodat jy jou volle potensiaal kan ontsluit. 

 

Die programme en sessies wat ek aanbied is baie uiteenlopend en kan maklik aangepas word na gelang van spesifieke behoeftes. Om dit egter eenvoudig op te som, kan dit in drie oorhoofse strome verdeel word:

 

1. Opleiding (hoofsaaklik in groepsverband)

In hierdie sessies sal ons vaste lewensbeginsels hanteer en praktiese hulpmiddels neerlê oor hoe om hierdie lewensbeginsels in alledaagse situasies en uitdagings van die lewe toe te pas. Dit sal daartoe bydra dat jy ‘n positiewe lewensingesteldheid ontwikkel wat jou persepsies, ervaring en produktiwiteit in elke fasset van jou lewe sal beïnvloed. Fokus sal ook op die rol van energie en frekwensie geplaas word, spesifiek met betrekking tot aantrekkingskrag. Die doel is om mense te help om die druk wat die lewe op ons plaas makliker te kan hanteer en verwerk.

2. Lewensafrigting (een-tot-een)

Die doel met lewensafrigting is om individue te help om hul doel en passie in die lewe te ontdek. Ons doen dit deur middel van emosionele ontwikkeling en groei om sodoende hul volle potensiaal te ontsluit. Gedurende die sessies sal ek individue help om vas te stel wat die beperkings is wat hulle terughou en dan saam met hulle werk aan aksiestappe om dit aan te spreek.

3. Berading (een-tot-een)

Tydens private beradingsessies help ek mense om die ernstige beperkinge wat hulle terughou (en hulle van hul volle potensiaal weerhou) aan te spreek. Ons sal fokus op genesing en vergifnis sodat vooruitgang moontlik is. Dit sal aspekte soos trauma, haat, wrok, hartseer, ens. insluit.

 

Wie kan hierby baat?

Dit is uiters belangrik om te weet dat enige persoon wat ‘n behoefte daaraan het om hul doel in die lewe te ontdek, of graag hul passie wil ontdek, hierby sal baat vind. Die program is ideaal vir mense wat emosioneel wil groei en hul potensiaal wil ontsluit.

Die program kan verder aangepas word om aan individue of groepe se spesifieke behoeftes te voldoen. Dit sluit, onder andere, die volgende in:

 

Besighede of  maatskappye

 • Ervaar die maatskappy struikelblokke om die verlangde doelwitte te bereik?
 • Is swak kommunikasie in die maatskappy ‘n probleem?
 • Is dit vir die werknemers moeilik om gemotiveerd te bly?
 • Is daar ‘n gebrek aan samewerking in die maatskappy?
 • Sukkel jy om ‘n spankultuur in die maatskappy te vestig?
 • Het die werknemers negatiewe gesindhede?
 • Is vertroue onder die werknemers ‘n probleem?

 

Hoe meer mense van hulself verstaan en die fasette van hul lewens in orde kry, hoe beter sal hulle op alle gebiede presteer. Buiten hul persoonlike groei, geld dit dan ook vanselfsprekend dat hulle beter werknemers word, beter kollegas vir mekaar sal wees, en ‘n gelukkiger uitkyk op die lewe sal hê.

Produktiwiteit, kreatiwiteit, en inisiatief loop hand-aan-hand met die emosionele vermoëns van mense in die werksplek. Dit bepaal hoe ons onder druk reageer en hoe ons in stresvolle situasies funksioneer. Mense met ‘n positiewe lewensingesteldheid voldoen makliker aan verwagtinge en is selfgemotiveerd.

Hierdie faktore het ‘n groter impak op die oorkoepelende sukses van ‘n maatskappy as wat meeste topbestuurders in besighede besef. Die program is ‘n absolute móét vir elke maatskappy wat ‘n gesonde werksomgewing wil skep en goeie werksverhoudings wil aanmoedig ten einde te kan presteer en bo die negatiewe uit te styg.

 

Sportspanne of individue

 • Sukkel jy om terugslae te hanteer?
 • Is dit vir jou moeilik om by ‘n gedissiplineerde oefenprogram te bly?
 • Bereik jy nie jou doewitte en prestasies nie?
 • Voel jy dat jy jou passie vir jou sport verloor het?
 • Het jy moontlik negatiewe denkpatrone wat jou prestasie kan sabboteer?

In hierdie sessies sal die fokus grotendeels op fisiese prestasie en uitkoms wees, met ander woorde ‘n wenner ingesteldheid! Wanneer atlete sekere lewensbeginsels verstaan en dit gedissiplineerd toepas, sal die fisiese resultaat radikaal verander en ‘n positiewe uitwerking hê. Hier geld die beginsel van “the body follows the mind” baie sterk en dit kan ‘n merkwaardige impak op prestasie tot gevolg hê.

Die belangrikste faktore waaraan aandag gegee sal word, is:

 • Selfvertroue en selfwaarde
 • Fokus en denkprosesse
 • Dissipline en vaste roetines
 • Selfmotivering
 • Kliniese uitvoer van aksies
 • Erkenning en viering

Hierdie program is ‘n móét vir spanne of individue wat meer potensiaal deur middel van hul passie vir sport wil ontsluit!

 

Individue wat in die lewe vasgevang voel

 • Voel jy jou lewe is by ‘n doodloopstraat?
 • Is die vooruitsigte van die toekoms vir jou duister?
 • Het jy probleme in jou persoonlike verhoudings?
 • Is jy te hard op jouself?
 • Het jy seer of verwyte wat jou pontensiaal en geluk steel?
 • Voel jy dat daar meestal net negatiewe dinge met jou gebeur?

Enige persoon wat kan erken dat hy of sy hulp nodig het, ongeag van die situasie of fyner details, sal by my berading baat vind. Ek help mense om by die bron van probleme uit te kom, en leer hulle hoe om die oplossing te vind, wat dit ookal mag wees.